ประชุมใหญ่สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ - MindFlush News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, January 27, 2024

ประชุมใหญ่สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ

 ประชุมใหญ่สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
วันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ ของสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  โดย 

พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสมาคม เป็นประธานการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆที่สำคัญได้แก่

นางอโศก   ผุดผ่อง

นายกสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย


นายมรกต  ศรีตูมแก้ว 

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกลาง สป. แทนท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย


นายศุภกฤต   บุญขันธ์  รองปลัดกรุงเทพมหานคร

 โดยได้เชิญสมาชิกสามัญ 

เข้าร่วมประชุมตามวาระการประชุม ได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ดังนี้

๑. ด้านกิจกรรมอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม

  ๑.๑ ในปี ๒๕๖๖ ช่วย ๒ สถานที่ มอบถังเก็บน้ำ พร้อมเครื่องกรองน้ำ แก่พี่น้องชนเผ่า

           ๑.๑.๑ ที่บ้านปางยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน จำนวน ๑๖๐ ครัวเรือน 

       ประชาชน ๖๐๐ คน ได้รับประโยชน์ โดยสนับสนุนเป็นวงเงิน ๒ แสนบาท

     ๑.๑.๒ ที่ชุมชนบ้านแม่ขอ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

       จำนวน ๑๖๗ ครัวเรือน ประชาชน ๗๐๐ คน ได้รับประโยชน์ โดยสนับสนุนเป็นวงเงิน ๒ แสนบาท

  ๑.๒ สมาคมฯ ได้บริจาคเงินให้วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร ใช้ในกิจกรรมของสงฆ์ จำนวน ๑ แสนบาท 

        เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

  ๑.๓ สมาคมฯ ได้บริจาคเงินให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อปรับปรุงอาคารอาคารสุจิณโณ 

จำนวน ๗ แสนบาทถ้วน เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

  ๑.๔ สมาคมฯ ได้บริจาคเงินในการสร้างกุฏิสังฆวาสหนึ่งห้อง วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง 

        จำนวน ๕ แสนบาทถ้วน เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

  ๑.๕ สมาคมฯ ได้นำเงินทูลเกล้าถวายมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จำนวน ๕ แสนบาทถ้วน 

  เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗

๒. ด้านกิจกรรมการมอบทุนการศึกษา

  - มีการมอบทุนการศึกษา แยกเป็น ๒ ประเภท

     ๑. ทุนด้านการศึกษา เช่น นิสิต นักศึกษา และนักศึกษาวิชาชีพ - นักศึกษาพยาบาล

     ๒. ทุนช่วยเหลือบุคลากรทางวิชาการ เช่น ครู อาจารย์ เป็นต้น

   โดยมอบให้ทุนละ ๔๐,๐๐๐ บาท ต่อปี

   ๑.นางสาวดวงฤทัย   แซ่ด่าน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎ

สวนสุนันทา

   ๒.นางสาวปิยฉัตร   เพชรไทรแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

บพิตรพิมุขจักรวรรดิ

   ๓.นางสาวนพวรรณ   แปงจันหอม สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ได้ดำเนินการมอบทุนให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

๓. ด้านกิจกรรมงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติ

  ๓.๑ การจัดงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่ทางสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา 

และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยถือเป็นประเพณีปฏิบัติต่อเนื่อง-

นับเป็นปีที่ ๔๔ แล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยคัดเลือกและยกย่อง

สรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี สมควรได้รับเกียรติบัตรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ กิจกรรมที่ทาง

สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ

  ๓.๒ ในวันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 

เป็นสิริมงคล ณ ห้องบำเพ็ญกุศล อาคาร ๑๐๐ ปี ชั้น ๒ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ถวายเพลพระจำนวน ๓๐ รูป

  ๓.๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้องคมนตรี พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุก 

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปพระราชทานเกียรติบัตร ในวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ 

เวลา ๐๖.๐๐ ถึง ๐๙.๓๐ น. เป็นพิธีกล่าวต้อนรับพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ต่อมาเวลา ๑๐.๐๐ น.

ถึง ๑๒.๐๐ น. เป็นการพระราชทานเกียรติบัตร แก่พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 

โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

พ่อตัวอย่างแห่งชาติปีนี้มี จำนวน ๓๑๒ คน แยกเป็น

- พ่อส่วนกลาง ๑๘๔ คน

- ภูมิภาค ๑๐๘ คน

- เขตกรุงเทพ ๒๐ คน

นอกจากนี้มีการพระราชทานโล่ แก่ผู้อุปการคุณจัดงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติ 

- จำนวน ๑๖๐ โล่

  ๓.๔ ทางสมาคมจัดทำดอกพุทธรักษา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพ่อตัวอย่างแห่งชาติ มี ๒ ขนาด

      ๑.ดอกใหญ่ จำหน่ายในราคาดอกละ ๑๐๐ บาท

      ๒.ดอกขนาดเล็ก จำหน่ายในราคาดอกละ ๒๐ บาท

  ๓.๕ นอกจากนี้บริษัทขนส่ง จำกัด ยังได้มอบบัตรพิเศษชั่วคราว เพื่อเดินทางไป – กลับ 

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นรถบัสปรับอากาศ ชั้น ๑ สำหรับพ่อตัวอย่างแห่งชาติ และผู้ติดตาม ที่เดินทาง

มาเข้ารับพระราชทานฯ และร่วมพิธี ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

  ๓.๖ จัดทำหนังสือ “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๖ แจกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ และจำหน่ายเป็น

ที่ระลึกให้แก่ผู้สนใจ ในราคาเล่มละ ๔๐๐ บาท ภายในเล่มบรรจุเนื้อหา ประวัติความเป็นมาของ

การจัดงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๓ เป็นต้นมา สำหรับสมาชิก และคณะกรรมการให้มา

ขอรับหนังสือได้ที่สำนักงาน

๔. ด้านสวัสดิการสมาชิกของสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารไปร่วมงานศพ วางหรีด และเงินช่วย ดังนี้

  ๔.๑ งานนายสมชาติ   ชนะโชติ

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ วัดลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

  ๔.๒ งานนายธนยศ   ศรีรัตน์

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ วัดเวฬุราชิณ บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพฯ

๔.๓ งานนายปัญจา หมื่นวงศ์

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ


หลังจบการประชุม สมาคมฯ ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณสมาชิกสามัญ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และประธานฝ่ายต่างๆ ในการจัดงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติ รับประทานอาหาร ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ห้อง BB ๒๐๕

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages