# ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว และกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ # - MindFlush News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, November 22, 2022

# ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว และกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ ## ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว และกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ #

คุณนุชนภาภรณ์ หลายเจริญ ประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ และ สมาชิกชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบร่วมกับโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดโครงการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.ขึ้น โดยนาวาเอกชาตรี เปี่ยมศิริ รองผอ.รพ.ฯฝ่ายการแพทย์ กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว ในพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ และพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งสานต่อความตั้งใจ ของ พล.ร.ต.อำนวย ชูโต ผู้ก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๒ โดยมีกิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพ ๗๔ ราย โดยจำแนกเป็นกลุ่มปกติ ๑๗ ราย กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย ๕๗ ราย มีการให้คำแนะนำการดูแลส่งเสริมภาวะสุขภาพของตนเองแนะนำการตรวจสุขภาพประจำปี จัดบริการด้านสุขภาพ เน้นการส่งเสริมและฟื้นฟู ภาวะกาย จิต และสังคม จิตวิญญาณ รวมถึงการรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข สามารถดูแลสุขภาพของตนเองอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมต่อไป อีกทั้งได้มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านชุมชนบ้านพักข้าราชการในพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความมั่นใจและสามารถพึ่งตนเองในการดูแลสุขภาพที่บ้านได้ เพื่อให้ญาติรู้วิธีในการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยที่บ้าน และร่วมดูแลรักษาผู้ป่วย โดยแพทย์และสหวิชาชีพ เข้ามาร่วมดูแลรักษา ประเมินทั้งโรค (Disease) และความเจ็บป่วย (Illness) ที่แท้จริงของผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้อง และมีระบบการส่งต่อผู้ป่วย เพื่อการเข้าถึงบริการ ส่งต่อ ไปโรงพยาบาลปลายทางได้อย่างรวดเร็ว และเหมาะสม

ณ ห้องประชุมกฤษณจันทร์ กิจการสโมสร และชุมชนบ้านพักหลังโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส เมื่อ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages