เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติเปิดการฝึกอบรมทีมปฏิบัติการฉุกเฉินในพื้นที่เสี่ยงภัย - MindFlush News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, November 2, 2022

เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติเปิดการฝึกอบรมทีมปฏิบัติการฉุกเฉินในพื้นที่เสี่ยงภัยใน2พฤศจิกายน2565

เรืออากาศเอก นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทีม

ปฏิบัติการฉุกเฉินในพื้นที่เสี่ยงภัย (Hazardous Area Response Team หรือ HART) ในระหว่างวันที่ 2 ถึง

11 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเป็นการเตรียมทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน ให้มีความพร้อมในการออกปฏิบัติงาน ใน

พื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจ ความเสี่ยงของภัยชนิดต่างๆ เข้าใจการ

ทำงานที่ปลอดภัย รวมทั้งการทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆได้ ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นความ

ร่วมมือกัน ระหว่าง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรมแพทย์ทหารเรือ กรมแพทย์ทหารอากาศ

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร หรือศูนย์เอราวัณ โดยมี

หน่วยงานที่ส่งผู้เข้าการอบรม ๑๕ หน่วย ดังนี้

๑. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

๒. โรงพยาบาลกลาง

๓. โรงพยาบาลตากสิน

๔. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

๕. โรงพยาบาลรามาธิบดี

๖. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

๗. โรงพยาบาลราชวิถี

๘. โรงพยาบาลต ารวจ

๙. ศูนย์เอราวัณ

๑๐. กรมแพทย์ทหารเรือ

๑๑. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

๑๒. มูลนิธิร่วมกตัญญู

๑๓. มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร

๑๔. มูลนิธิสยามรวมใจ

๑๕. ศูนย์กู้ชีพหงส์แดง

ซึ่งในการดำเนินโครงการ ได้จัดการฝึกอบรม เป็น 3 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตร“การแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ภัย เคมีชีวะ รังสีนิวเคลียร์” ในระหว่างวันที่ 2 - 4

พฤศจิกายน 2565 ณ พื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

2. หลักสูตรการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินเชิงยุทธวิธีในสถานการณ์พิเศษ (Thailand

Tactical Emergency Medical Services หรือ TTEMS) ในระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2565 ณ

โรงแรมซีพาราไดซ์ และกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
3.หลักสูตรการประสานงานและเตรียมความพร้อม(cooperation and preparation) ณ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จว.นนทบุรี

ขั้นตอนการฝึกอบรม ประกอบด้วย การบรรยาย การสัมมนากลุ่ม และการฝึกภาคสนาม โดยมี

กลุ่มเป้าหมายเป็น โรงพยาบาลที่เป็นแม่โซนในการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง

โรงพยาบาลต่างๆ ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร มูลนิธิต่างๆ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วย แพทย์/

พยาบาล/นักฉุกเฉินการแพทย์ และพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จำนวนทั้งสิ้น 70 คน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages